605 325 667

Rafał Miłkowski

Główny terapeuta

Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Pedagogika resocjalizacji. Ukończył studia podyplomowe dotyczące Polityki i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2006r. pracował z dziećmi i rodzinami jako wychowawca państwowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, a przez 10 lat jako kurator sądowy. Przez 8 lat był kierownikiem Placówek Wsparcia Dziennego, w tym przez 6 lat placówki specjalistycznej. Był członkiem Mazowieckiego Zespołu Koordynującego w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014-2016. W 2014 roku ukończył szkolenie dotyczące konsultacji w sprawach mediacji społecznych oraz rodzinnych i pracowniczych oraz liczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w placówce, pracy z dzieckiem i rodziną, pracy w oparciu o komunikację i kompetencje.

Swoje kompetencje weryfikował w prowadzeniu Warsztatów Umiejętności Społecznych i Profilaktycznych w szkołach podstawowych oraz Warsztatów Umiejętności Wychowawczych dla rodziców.

Obecnie specjalizuje się w indywidualnej pracy z dzieckiem i rodzicem w ramach konsultacji pedagogicznych, wspieraniu rozwoju kompetencji wychowawczych oraz zarządza projektami społecznymi.